Zarząd Główny:
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5
tel. 22 827 38 50 Sekretariat
tel. 22 827 38 78 Dział finansowo - księgowy

Załącznik do Uchwały Nr 14/2013-2017
Zarządu Głównego
Z dnia 10 grudnia 2015 r.

 

STATUT
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych
/tekst jednolity/

 


 ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne


 

§1

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, w skrócie „SITWM", jest organizacją naukowo-techniczną i zawodową zrzeszającą na zasadzie dobrowolności inżynierów, techników, studentów i uczniów zainteresowanych problematyką zarządzania wodami, budownictwa wodnego, inżynierii wodnej i morskiej, melioracji, łąkarstwa, inżynierii sanitarnej wsi, ochrony ekosystemów wodnych oraz specjalistów innych dziedzin związanych z gospodarka wodną i ochroną środowiska.

 

§2

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

 

§3

Terenem działania SITWM jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz m. st. Warszawa.

 

§4

SITWM może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji zrzeszających stowarzyszenia naukowo-techniczne.

 

§5

 1. Stowarzyszenie powołuje oddziały
 2. Stowarzyszenie może powoływać sekcje branżowe działające na podstawie regulaminów wewnętrznych.

 

§6

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według zasad określonych w odrębnych przepisach.
 2. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może zostać przekazany do podziału pomiędzy jego członków.
 3. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą poprzez Zespół Rzeczoznawców SITWM, a w miarę potrzeb także przez inne powołane w tym celu jednostki organizacyjne.

 

§7

 1. SITWM posiada sztandar oraz odznakę organizacyjną, a jego godłem jest symbol SITWM wpisany w wieniec koła zębatego przykrytego stylizowanym cyrklem opartym na trójkątnym przekroju kanału wodnego.
 2. SITWM nadaje odznakę honorową srebrną i złotą na podstawie regulaminu wewnętrznego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. SITWM używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych", wewnątrz otoku „Zarząd Główny w Warszawie" lub analogicznie „Zarząd Oddziału w ......".

 


ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania§8

Celem SITWM jest:

 1. Działanie na rzecz rozwoju techniki, nauki i gospodarki w dziedzinach będących przedmiotem zainteresowania stowarzyszenia.
 2. Współpraca, integrowanie i wzajemne wspomaganie się członków stowarzyszenia w realizacji ich zadań zawodowych, zainteresowań i potrzeb.
 3. Ochrona godności, uprawnień i osiągnięć twórczych członków.
 4. Współpraca z całym środowiskiem inżynierów i techników wodnych i melioracyjnych.

 

§9

SITWM realizuje cele określone w §8 szczególnie poprzez:

 1. Reprezentowanie interesów członków stowarzyszenia na wszystkich szczeblach zarządzania gospodarką administracji rządowej i samorządowej, a także wobec innych organizacji zawodowych, społecznych i politycznych, stosownie do ich kompetencji.
 2. Wykorzystanie kwalifikacji zawodowych i autorytetu swych członków do współdziałania w tworzeniu prawa, norm i warunków technicznych regulujących i porządkujących działania będące w sferze zainteresowania stowarzyszenia.
 3. Inicjowanie, wspieranie, opiniowanie oraz współuczestniczenie w tworzeniu i realizacji koncepcji, programów i planów rozwoju gospodarczego województw, regionów i kraju, szczególnie w zakresie odnoszącym się do problematyki będącej przedmiotem statutowego zainteresowania stowarzyszenia.
 4. Organizowanie stowarzyszeniowej działalności rzeczoznawstwa i doradztwa naukowo-technicznego.
 5. Organizowanie kongresów, zjazdów, konferencji, sympozjów, odczytów, konkursów, wycieczek technicznych krajowych i zagranicznych oraz kursów i szkoleń zawodowych.
 6. Oddziaływanie na procesy inwestycyjne i eksploatacyjne w gospodarce wodnej, budownictwie wodnym, melioracjach i inżynierii środowiska.
 7. Wydawanie referencji, certyfikatów i opinii kwalifikacyjnych dla zainteresowanych osób, przedsiębiorstw, zakładów, spółek i innych prowadzących działalność w zakresie projektowania i wykonawstwa prac będących przedmiotem statutowego zainteresowania stowarzyszenia.
 8. Tworzenie sądów polubownych dla rozstrzygania sporów wynikających z działalności podmiotów gospodarczych, dotyczących oceny jakościowej oraz rozliczeń finansowych świadczonych usług.
 9. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, a także sprawowanie opieki nad zabytkami kultury technicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 10. Otaczanie opieką uczniów, studentów i młodej kadry inżynieryjno – technicznej m.in. przez udzielanie pomocy w kierowaniu na staże zawodowe.
 11. Organizowanie różnych form pomocy koleżeńskiej.
 12. Podejmowanie działań wynikających z uchwał Walnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych

 


ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki


 

§10

1. Członkowie SITWM dzielą się na:

1) zwyczajnych,

2) wspierających,

3) honorowych.

2. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba, która:

1) posiada dyplom inżyniera lub technika jednej ze specjalności wiodącej lub pokrewnej dziedzinom będącym przedmiotem zainteresowania Stowarzyszenia, określonym w § 1,

2) posiada dyplom inżyniera lub technika innej specjalności lub posiada nietechniczne wykształcenie wyższe lub średnie.
3) jest studentem wyższej uczelni lub pełnoletnim uczniem szkoły średniej, kształcącym się w specjalnościach określonych w § 1.

 

§11

Członek zwyczajny SITWM ma prawo do:

 1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz SITWM.
 2. Brania udziału w zebraniach, odczytach, kursach, naradach, konferencjach naukowo-technicznych, zjazdach, wycieczkach krajowych i zagranicznych oraz innych imprezach organizowanych przez SITWM.
 3. Korzystania z pomocy SITWM w pracy naukowo-technicznej oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 4. Uzyskiwania opinii SITWM o własnych pracach naukowo-technicznych, wynalazczych, racjonalizatorskich, pomocy w ochronie praw autorskich oraz opinii w sprawach związanych z zatrudnieniem.
 5. Korzystania z lokali i innych urządzeń SITWM.
 6. Korzystania z pomocy SITWM w uzyskiwaniu uprawnień zawodowych.
 7. Noszenia odznaki Stowarzyszenia.

 

§12

Do obowiązków członka zwyczajnego SITWM należy:

 1. Przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz SITWM.
 2. Udział w pracach Stowarzyszenia, w realizacji jego celów i przyczynianie się do rozwoju i podnoszenia autorytetu Stowarzyszenia.
 3. Regularne opłacanie składek członkowskich.

 

§13

1. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje w razie:

1) Wystąpienia ze Stowarzyszenia złożonego na piśmie.
2) Skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Oddziału na skutek nie wywiązania się z obowiązków określonych w niniejszym Statucie, w tym przypadku zawinionego nie opłacania składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, po uprzednim pisemnym upomnieniu. Zarząd Oddziału, w uzasadnionych przypadkach losowych, na wniosek członka SITWM, może podjąć uchwałę o czasowym zawieszeniu obowiązku opłacania składek członkowskich.

2. Od uchwały Zarządu Oddziału przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia na piśmie o utracie członkostwa.

 

§14

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana działalnością SITWM, która zadeklaruje wsparcie finansowe lub rzeczowe i zostanie przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji przez Prezydium Zarządu Głównego.
 2. Członek wspierający korzysta ze wszystkich praw członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanego wsparcia finansowego lub rzeczowego.
 3. Członek wspierający ma prawo do używania obok swojego nazwiska lub nazwy firmy dopisku „Członek Wspierający Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych
 4. i Melioracyjnych".
 5. Członkostwo wspierające ustaje na skutek dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi Głównemu na piśmie, utraty osobowości prawnej na podstawie Uchwały Prezydium Zarządu Głównego.

 

§15

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla SITWM oraz rozwoju nauki i techniki.
 2. Godność członka honorowego nadaje i pozbawia Walny Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.
 3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto nie ma obowiązku opłacania składek członkowskich.

 

§16

W przypadkach szczególnych dotyczących praw i obowiązków członków, Zarząd Główny może zająć swoje stanowisko, które jednak nie może być sprzeczne z niniejszym Statutem i obowiązującym prawem.

 


ROZDZIAŁ IV
Władze SITWM


 

 §17

1. Władzami SITWM są:

a) Walny Zjazd Delegatów,
b) Zarząd Główny,
c) Główna Komisja Rewizyjna,
d) Główny Sąd Koleżeński.

2. Kadencja wszystkich władz SITWM trwa 4 lata.
3. Zastępcy członków, we wszystkich władzach SITWM, uczestniczą w pracach tych władz z głosem doradczym.
4. Wyboru władz dokonuje Walny Zjazd Delegatów w głosowaniu jawnym lub tajnym stosownie do uchwały podjętej przez ten Zjazd.
5. Członkowie władz SITWM, którzy nie uzyskali absolutorium, nie mogą kandydować do władz Stowarzyszenia w następnej kadencji.

 

§18

 1. Najwyższą władzą SITWM jest Walny Zjazd Delegatów zwoływany przez Zarząd Główny.
 2. Walny Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
 3. Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów może być zwoływany z inicjatywy Zarządu Głównego, lub na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub zarządów oddziałów reprezentujących łącznie co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Zwołania Zjazdu Nadzwyczajnego dokonuje Zarząd Główny w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty wpłynięcia wniosku. Zjazd nadzwyczajny obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

 

§19

Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów należy:

1) Uchwalanie Statutu i jego zmian.
2) Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,
3) Podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium członkom Zarządu Głównego
i Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
4) Zatwierdzanie regulaminów dotyczących wyboru władz Stowarzyszenia i innych spraw mających charakter porządkowy Walnego Zjazdu,
5) Wybór władz Stowarzyszenia: prezesa, dwóch wiceprezesów, w tym I wiceprezesa, członków i zastępców członków Zarządu Głównego, przewodniczącego i członków Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego,
6) Podejmowanie decyzji w sprawie utworzenia lub likwidacji branżowych Sekcji Głównych
7) Podejmowanie uchwał w sprawie kierunków i sposobu działania SITWM na okres międzyzjazdowy,
8) Uchwalanie wysokości składek członkowskich, ich podziału a także zasad gospodarowania majątkiem SITWM,
9) Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego na wniosek Zarządu Głównego,
10) Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania SITWM i przeznaczenia jego majątku.

 

§20

 1. W Walnym Zjeździe Delegatów biorą udział z głosem stanowiącym delegaci wybrani na walnych zgromadzeniach oddziałów SITWM w liczbie 1 delegat na każde rozpoczęte 100 członków oddziału. Kadencja wybranych delegatów trwa cztery lata.
 2. W nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Delegatów z głosem stanowiącym biorą udział delegaci wybrani na ostatni Zwyczajny Zjazd Delegatów.
 3. Członkowie ustępujących władz, jeśli nie są delegatami, przedstawiciele członków wspierających i zaproszeni goście biorą udział w Zjeździe z głosem doradczym.

 

§21

 1. Walny Zjazd Delegatów jest władny do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych delegatów Stowarzyszenia. Dopuszcza się podejmowanie uchwał w drugim terminie bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwały Walnego Zjazdu Delegatów podejmowane są zwykłą większością głosów.

 

§22

1. W skład Zarządu Głównego wchodzą:

1) prezes,
2) dwóch wiceprezesów, w tym pierwszy wiceprezes,
3) 6-8 członków oraz dwóch zastępców
4) przewodniczący funkcjonujących Sekcji Głównych (wybrani na Zjazdach Delegatów Sekcji Głównych),

2. Na pierwszym zebraniu Zarząd Główny powołuje spośród swego grona sekretarza generalnego i jego zastępcę oraz dwóch członków Prezydium.

 

§23

1. Zarząd Główny SITWM jest organem wykonawczym, kierującym działalnością Stowarzyszenia pomiędzy kolejnymi Walnymi Zjazdami Delegatów.
2. Szczegółowy tryb działania Zarządu Głównego określa regulamin uchwalony przez Walny Zjazd Delegatów.
3. Do kompetencji Prezesa należy:

a) Kształtowanie zasad działania Stowarzyszenia,
b) Organizowanie bieżącej pracy Zarządu Głównego,
c) Organizowanie bieżącej pracy Prezydium Zarządu Głównego.

4. Prezes odpowiada za działalność Zarządu Głównego i jego Prezydium.
5. Prezes reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz z wyjątkiem spraw, o których mowa w
§ 28. niniejszego Statutu, który określa sposób reprezentacji Stowarzyszenia w takich
sprawach.
6. Prezes jest kierownikiem zakładu pracy w stosunku do zatrudnionych w Zarządzie Głównym, w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

 

§24

1. Do obowiązków i uprawnień Zarządu Głównego należy:

1) Wykonywanie zadań wynikających ze Statutu oraz uchwał i regulaminów uchwalonych przez Walny Zjazd,
2) Koordynowanie działalności oddziałów terenowych, sekcji branżowych, komisji głównych i specjalnych, komitetów i innych ogniw wchodzących w strukturę organizacyjną Stowarzyszenia,
3) Uchylanie uchwał Walnego Zgromadzenia Oddziału oraz Zarządów Oddziałów, jeśli są sprzeczne ze Statutem, uchwałami Zarządu Głównego lub obowiązującym prawem. Od decyzji Zarządu Głównego w powyższej kwestii nie przysługuje odwołanie, przy czym nie dotyczy to spraw objętych § 13.
4) Zarządzanie majątkiem i finansami SITWM,
5) Rozpatrywanie i zatwierdzanie wniosków w sprawie powołania, likwidacji lub łączenia oddziałów terenowych, komisji SITWM i komitetów specjalnych,
6) Tworzenie Zespołu Rzeczoznawców SITWM,
7) Powoływanie biura Zarządu Głównego,
8) Zwoływanie przynajmniej 1 raz w roku zebrania plenarnego Zarządu Głównego rozszerzonego o udział przewodniczących Zarządów oddziałów lub upoważnionych przez nich przedstawicieli oddziałów,
9) Zwoływanie Walnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym oraz przedkładanie Zjazdowi wymaganych sprawozdań, a także projektów regulaminów wymagających akceptacji Zjazdu,
10) Uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia,
11) Podejmowanie uchwał dotyczących planów pracy, preliminarzy budżetowych oraz zatwierdzanie bilansów SITWM,
12) Prowadzenie całokształtu stowarzyszeniowej działalności wydawniczej.

2. Zarząd Główny w okresie kadencji ma prawo odwoływać ze swego składu członków z powodu ich pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji lub długotrwałej niemożności pełnienia powierzonej funkcji, powołując w ich miejsce zastępców.

 

§25

 1. W razie stwierdzenia przez Zarząd Główny trwałej niemożności pełnienia funkcji lub rezygnacji z tej funkcji przez Prezesa Stowarzyszenia, funkcję tę przejmuje I wiceprezes.
 2. W razie niemożności przejęcia funkcji Prezesa Stowarzyszenia przez I wiceprezesa Zarząd Główny zwołuje Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów, w celu wyboru nowego Prezesa Stowarzyszenia.

 

§26

Prezydium Zarządu Głównego składa się z: prezesa, wiceprezesów, sekretarza generalnego i jego zastępcy oraz dwóch członków Prezydium.

 

§27

1. Do kompetencji Prezydium Zarządu Głównego należy kierowanie działalnością SITWM w ramach uchwał Zarządu Głównego.
2. Do obowiązków Prezydium Zarządu Głównego należy:

1) Wykonywanie uchwał Zarządu Głównego,
2) Przygotowywanie projektów: uchwał, planów działania i preliminarzy budżetowych dla Zarządu Głównego,
3) Nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych SITWM,
4) Nadzór nad gospodarowaniem funduszami i zarządzaniem majątkiem SITWM oraz
zaciąganiem zobowiązań w jego imieniu w granicach ustalonych przez Zarząd Główny,
5) Podejmowanie uchwał w sprawach zadań Prezydium ustalonych w regulaminie Zarządu Głównego oraz w zakresie upoważnień udzielonych przez Zarząd Główny,
6) Składanie sprawozdań Zarządowi Głównemu z działalności Prezydium i z realizacji
uchwał.
7) Przyznawanie z własnej inicjatywy, a także na wniosek Zarządów Oddziałów nagród, odznaczeń honorowych SITWM i dyplomów uznania oraz występowanie z wnioskami o odznaczenia i nagrody państwowe i NOT.

3. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy statutowej liczby jego członków.

 

§28

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są wyłącznie prezes i sekretarz generalny działający łącznie, bądź z upoważnienia Prezydium Zarządu Głównego dwóch członków prezydium działających łącznie.

 

§29

W ramach Stowarzyszenia mogą działać sekcje branżowe realizujące zadania branżowe lub inne grupy specjalistyczne działające na podstawie regulaminów wewnętrznych.

 

§30

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym SITWM.
 2. W skład Głównej Komisji Rewizyjnej wchodzi 3-5 członków, w tym przewodniczący, wybranych na Walnym Zjeździe Delegatów.
 3. Komisja Rewizyjna ze swego składu wybiera zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

 

§ 31

Do zadań Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1) prowadzenie co najmniej 2 razy do roku kontroli całokształtu działalności SITWM ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej,
2) zgłaszanie na zebraniach Zarządu Głównego lub jego Prezydium uwag i wniosków w sprawie działalności SITWM,
3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów w przypadkach przewidzianych w Statucie,
4) składanie na walnych Zjazdach Delegatów sprawozdań ze swojej działalności oraz wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu,
5) uchwalanie regulaminu Komisji Rewizyjnej Oddziału,
6) występowanie z wnioskiem o zwołanie zebrania Zarządu Głównego lub jego Prezydium w terminie 14 dni, licząc od daty zgłoszenia tego wniosku,
7) branie udziału w pracach komisji rewizyjnych oddziałowych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Głównego, Zarządu Oddziału, względnie Komisji Rewizyjnej Oddziału.

 

§ 32

Główna Komisja Rewizyjna może powołać do swoich prac rzeczoznawców.

 

§ 33

Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w zebraniach wszystkich władz i komórek organizacyjnych SITWM.

 

§ 34

Szczegółowy tryb działalności Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walny Zjazd Delegatów.

 

§ 35

 1. Stowarzyszenie na Walnym Zjeździe Delegatów powołuje Główny Sąd Koleżeński.
 2. W skład Głównego Sądu Koleżeńskiego wchodzi 3-5 członków.
 3. Główny Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

 

§ 36

 1. Główny Sąd Koleżeński rozpatruje odwołania członków od orzeczeń sądów koleżeńskich oddziałów jak też inicjuje i współpracuje z Zarządem Głównym w działaniach mających na celu utrwalenie i wdrażanie etyki zawodowej i współżycia społecznego członków SITWM.
 2. W razie niepowołania Sądu Koleżeńskiego Oddziału, spory wynikłe w obrębie SITWM między członkami tego Oddziału rozpatruje jako organ I instancji i orzeka członek Głównego Sądu Koleżeńskiego, wyznaczony przez przewodniczącego. W razie wniesienia odwołania od jego orzeczenia nie może on ponownie orzekać w tej sprawie i zostaje wyłączony z dalszego postępowania.
 3. Główny Sąd Koleżeński uchwala regulamin sądów oddziałowych.

 

§ 37

Główny Sąd Koleżeński składa na Walnym Zjeździe Delegatów sprawozdanie ze swej działalności.

 

§ 38

Szczegółowy tryb postępowania Głównego Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Walny Zjazd Delegatów.

 

§ 39

Uchwały władz SITWM zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania z wyjątkiem uchwał wymagających kwalifikowanej większości głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania. Dopuszcza się podejmowanie uchwał w drugim terminie, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosu.

 


ROZDZIAŁ V
Zespół Rzeczoznawców.


 

§ 40

 1. Zespół Rzeczoznawców SITWM jest jednostką organizacyjną Stowarzyszenia prowadzącą działalność gospodarczą na rzecz Stowarzyszenia.
 2. Działalność, o której mowa w ustępie pierwszym prowadzona jest na zasadach pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego.
 3. Nadzór nad działalnością Zespołu Rzeczoznawców sprawuje Prezydium Zarządu Głównego SITWM.
 4. Zespół realizuje swoje zadania poprzez Terenowe Grupy Rzeczoznawców, będące jego komórkami organizacyjnymi, na terenie działalności Oddziałów SITWM.

 


ROZDZIAŁ VI
Oddziały SITWM.


 

§ 41

 1. Oddziały SITWM powoływane są na podstawie uchwały Zarządu Głównego, który określa teren ich działalności i siedzibę władz. Liczba członków zwyczajnych niezbędna do powołania Oddziału powinna wynosić 30.
 2. Oddziały są podstawowymi ogniwami SITWM organizującymi pracę jego członków.
 3. Zarząd Oddziału może powoływać koła zakładowe i terenowe oraz kluby zainteresowań dla realizacji zadań Stowarzyszenia.
 4. Oddziały SITWM podlegają rejestracji przez właściwą terenowo władzę administracji rządowej, a Oddziały mające osobowość prawną przez właściwy sąd rejestrowy.

 

§ 42

1. Władzami Oddziału są:

1) Walne Zgromadzenie Oddziału,
2) Zarząd Oddziału,
3) Komisja Rewizyjna Oddziału.

2. Walne Zgromadzenie Oddziału może ponadto powołać Sąd Koleżeński Oddziału.
3. Kadencja władz Oddziału trwa 4 lata.
4. Wyboru władz dokonuje Walne Zgromadzenie Oddziału w głosowaniu jawnym lub niejawnym, stosownie do własnej uchwały.
5. Uchwały władz Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego danego organu. Dopuszcza się podejmowanie uchwał w drugim terminie, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

 

§ 43

 1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zgromadzenie Oddziału zwoływane przez Zarząd Oddziału przed Walnym Zjazdem Delegatów SITWM.
 2. Walne Zgromadzenie Oddziału może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału, Zarządu Głównego lub na wniosek 1/3 ogólnej liczby członków Oddziału. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia dokonuje Zarząd Oddziału w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty złożenia wniosku. Zgromadzenie nadzwyczajne obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 44

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Oddziału należy:

1) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności władz Oddziału oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału,
2) uchwalanie wytycznych dla działalności Oddziału,
3) wybór władz Oddziału, w tym przewodniczącego Zarządu oraz zastępców członków,
4) wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów SITWM w liczbie przewidzianej statutem,
5) powoływanie sekcji oddziałowych (branżowych),
6) uchwalenie wniosków Oddziału na Walny Zjazd Delegatów,
7) decydowanie o powołaniu Sądu Koleżeńskiego Oddziału.

 

§ 45

 1. W Zwyczajnym i Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Oddziału z głosem stanowiącym biorą udział wszyscy członkowie Oddziału.
 2. Przedstawiciele członków wspierających i zaproszeni goście biorą udział w Zgromadzeniu z głosem doradczym.

 

§ 46

 1. Walne Zgromadzenie Oddziału jest władne do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy liczby członków Oddziału w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów.

 

§ 47

1. W skład Zarządu Oddziału wchodzą:

1) przewodniczący,
2) dwóch zastępców przewodniczącego,
3) od dwóch do dziesięciu członków,

2. Na pierwszym zebraniu Zarząd Oddziału powołuje spośród swego grona sekretarza i skarbnika.

 

§ 48

1. Do obowiązków i uprawnień Zarządu Oddziału należy:

1) wykonywanie uprawnień wynikających ze Statutu, regulaminu Zarządu Oddziału, uchwał Walnego Zjazdu Delegatów, Walnego Zgromadzenia Oddziału lub Zarządu Głównego,
2) powoływanie i koordynowanie działalności komisji oddziałowych, kół zakładowych
i terenowych oraz klubów zainteresowań,
3) przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych,
4) zarządzanie majątkiem i funduszami SITWM w ramach otrzymanych pełnomocnictw od Zarządu Głównego,
5) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Oddziału,
6) podejmowanie uchwał dotyczących planów pracy oraz preliminarzy budżetowych,
7) składanie sprawozdań ze swej działalności Zarządowi Głównemu i Walnemu Zgromadzeniu Oddziału.

2. Zarząd Główny SITWM nie ponosi odpowiedzialności finansowej i prawnej z tytułu zobowiązań Zarządu Oddziału przekraczających zakres określony w ust. 1.

 

§ 49

W razie stwierdzonej przez Zarząd Oddziału trwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Przewodniczącego Zarządu Oddziału, lub rezygnacji z funkcji przez Przewodniczącego Zarządu Oddziału, Zarząd Oddziału powołuje nowego Przewodniczącego Zarządu Oddziału spośród swojego składu.

 

§ 50

Prezydium Zarządu Oddziału składa się z: przewodniczącego, wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika.

 

§ 51

 1. Do kompetencji Prezydium Zarządu Oddziału należy kierowanie działalnością Oddziału w ramach uchwał Zarządu Oddziału.
 2. Prezydium Zarządu Oddziału reprezentuje Zarząd Oddziału, a w jego imieniu na zewnątrz występuje przewodniczący Oddziału lub wyznaczony przez niego zastępca oraz sekretarz Oddziału.

 

§ 52

Szczegółowe zasady działalności Oddziału i Prezydium Zarządu Oddziału określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

 

§ 53

 1. W skład Komisji Rewizyjnej Oddziału wchodzi 3-5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Oddziału.
 2. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

 

§ 54

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

1) prowadzenie co najmniej 2 razy do roku kontroli działalności merytorycznej, organizacyjnej i finansowej Oddziału,
2) zgłaszanie na zebraniach Zarządu Oddziału lub jego Prezydium, uwag i wniosków w sprawie działalności Oddziału,
3) występowanie z wnioskiem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Oddziału w przypadkach przewidzianych w Statucie,
4) składanie na Walnych Zgromadzeniach Oddziału sprawozdań ze swej działalności oraz wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi Oddziału,
5) występowanie z wnioskiem o zwołanie zebrania Zarządu Oddziału lub jego Prezydium w terminie 14 dni licząc od daty zgłoszenia tego wniosku.

 

§ 55

Członkowie Komisji Oddziału mają prawo brać udział z głosem doradczym w zebraniach władz i komórek organizacyjnych Zarządu Oddziału.

 

§ 56

Szczegółowy tryb działalności Komisji Rewizyjnej Oddziału określa regulamin uchwalony przez Główną Komisję Rewizyjną.

 

§ 57

 1. W skład Sądu Koleżeńskiego Oddziału wchodzi 3-5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Oddziału.
 2. Sąd Koleżeński Oddziału wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

 

§ 58

1. Sąd Koleżeński Oddziału rozstrzyga spory wynikłe w obrębie SITWM między członkami Oddziału na wniosek przynajmniej jednego z nich oraz rozpatruje na wniosek członka Oddziału stawiane mu zarzuty natury etycznej.
2. Sąd Koleżeński Oddziału inicjuje i współpracuje z Zarządem Oddziału w działaniach mających na celu utrwalanie zasad etyki zawodowej i współżycia społecznego SITWM.

 

§ 59

Sąd Koleżeński Oddziału składa na Walnym Zgromadzeniu Oddziału sprawozdanie ze swej działalności.

 

§ 60

Szczegółowy tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego Oddziału określa regulamin uchwalony przez Główny Sąd Koleżeński.

 


ROZDZIAŁ VII
Majątek SITWM


 

§ 61

1. Na majątek SITWM składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze składają się:

1) wpływy ze składek członkowskich,
2) wpływy z działalności statutowej,
3) dochody z działalności gospodarczej,
4) dotacje, darowizny, zapisy,
5) dochody z nieruchomości i ruchomości,
6) dochody z udziału w spółkach,
7) dochody ze spadków i subwencji.

 


ROZDZIAŁ VIII
Zmiana statutu i rozwiązanie SITWM


 

§ 62

 1. Do zmian statutu oraz rozwiązania SITWM wymagana jest uchwała Walnego Zjazdu Delegatów podjęta większością 2/3 głosów delegatów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. Dopuszcza się podejmowanie uchwał w drugim terminie bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
 2. W przypadku rozwiązania się SITWM Walny Zjazd Delegatów zadecyduje o przeznaczeniu majątku i powoła Komisję Likwidacyjną.