Zarząd Główny:
00-001 Warszawa, ul. Czackiego 3/5
tel. 22 827 38 50 Sekretariat
tel. 22 827 38 78 Dział finansowo - księgowy

Jednolity tekst Statutu po zmianach wprowadzonych Uchwałą nr 3
I Zebrania Delegatów w dniu 26 października 2021 roku.

 

 

STATUT
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych

 

 


ROZDZIAŁ I

NAZWA, TEREN DZIAŁALNOŚCI, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY


 

§1

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, w skrócie „SITWM", jest organizacją naukowo-techniczną i zawodową, zrzeszającą na zasadzie dobrowolności inżynierów, techników, studentów i uczniów zainteresowanych problematyką zarządzania wodami, budownictwa wodnego, inżynierii wodnej i morskiej, melioracji, łąkarstwa, inżynierii sanitarnej wsi, ochrony ekosystemów wodnych i od wody zależnych oraz specjalistów z innych dziedzin związanych z gospodarką wodną i ochroną środowiska.

§2

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

§3

Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej jego członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

§4

Terenem działania SITWM jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz m. st. Warszawa.

§5

SITWM może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji zrzeszających stowarzyszenia naukowo-techniczne.

§6

 1. Stowarzyszenie powołuje terenowe jednostki organizacyjne – oddziały.
 2. Stowarzyszenie może powoływać sekcje branżowe działające na podstawie regulaminów wewnętrznych.

§7

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według zasad określonych w odrębnych przepisach.
 2. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może zostać przekazany do podziału pomiędzy jego członków.

§8

 1. SITWM posiada sztandar oraz odznakę organizacyjną, a jego godłem jest symbol SITWM wpisany w wieniec koła zębatego przykrytego stylizowanym cyrklem opartym na trójkątnym przekroju kanału wodnego.
 2. SITWM nadaje honorowe odznaki (srebrną i złotą) na podstawie regulaminu wewnętrznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. SITWM używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych", wewnątrz otoku „Zarząd Główny w Warszawie" lub analogicznie „Zarząd Oddziału w ......".


ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania§
9

Celem SITWM jest:

 1. Działanie na rzecz rozwoju techniki, nauki i gospodarki w dziedzinach będących przedmiotem zainteresowania stowarzyszenia.
 2. Współpraca, integrowanie i wzajemne wspomaganie się członków stowarzyszenia w realizacji ich zadań zawodowych, zainteresowań i potrzeb.
 3. Ochrona godności, uprawnień i osiągnięć twórczych członków.
 4. Współpraca ze środowiskiem inżynierów i techników wodnych i melioracyjnych.
 5. Reprezentowanie interesów zbiorowych swoich członków wobec organów władzy publicznej.

§10

SITWM realizuje cele określone w §9 szczególnie poprzez:

 1. Reprezentowanie interesów członków stowarzyszenia na wszystkich szczeblach zarządzania administracji rządowej i samorządowej, a także wobec innych organizacji zawodowych, społecznych i politycznych, stosownie do ich kompetencji.
 2. Wykorzystanie kwalifikacji zawodowych i autorytetu swych członków do współdziałania w tworzeniu prawa, norm i warunków technicznych regulujących i porządkujących działania będące w sferze zainteresowania stowarzyszenia.
 3. Inicjowanie, wspieranie, opiniowanie oraz współuczestniczenie w tworzeniu i realizacji koncepcji, programów i planów rozwoju gospodarczego województw, regionów i kraju, szczególnie w zakresie odnoszącym się do problematyki będącej przedmiotem statutowego zainteresowania stowarzyszenia.
 4. Organizowanie stowarzyszeniowej działalności rzeczoznawstwa i doradztwa naukowo-technicznego.
 5. Organizowanie kongresów, zjazdów, konferencji, sympozjów, odczytów, konkursów, wycieczek technicznych krajowych i zagranicznych oraz kursów i szkoleń zawodowych.
 6. Wydawanie referencji, certyfikatów i opinii kwalifikacyjnych dla zainteresowanych osób, przedsiębiorstw, zakładów, spółek i innych prowadzących działalność w zakresie projektowania i wykonawstwa prac, będących przedmiotem statutowego zainteresowania stowarzyszenia.
 7. Tworzenie sądów polubownych dla rozstrzygania sporów wynikających z działalności podmiotów gospodarczych, dotyczących oceny jakościowej oraz rozliczeń finansowych świadczonych usług.
 8. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej, a także sprawowanie opieki nad zabytkami kultury technicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 9. Otaczanie opieką uczniów, studentów i młodej kadry inżynieryjno-technicznej, m.in. przez udzielanie pomocy w kierowaniu na staże zawodowe.
 10. Organizowanie różnych form pomocy koleżeńskiej.
 11. Podejmowanie działań wynikających z uchwał Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych

 §11

 1. Stowarzyszenie podejmując zadania w zakresie rozpowszechniania wiedzy specjalistycznej i podnoszenia poziomu zawodowego w ramach wewnętrznego systemu potwierdzania kwalifikacji i umiejętności nadaje tytuł rzeczoznawcy SITWM w specjalnościach określonych w regulaminie.
 2. Zasady przyznawania tytułu rzeczoznawcy SITWM, rejestracji rzeczoznawców oraz nakładania sankcji określa Regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.


ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki


 

§12

 1. Członkowie SITWM dzielą się na:
  1. zwyczajnych,
  2. wspierających,
  3. honorowych
 2. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba, która:
  1. posiada dyplom inżyniera lub technika jednej ze specjalności wiodącej lub pokrewnej dziedzinom będącym przedmiotem zainteresowania Stowarzyszenia, określonym w § 1,
  2. posiada dyplom inżyniera lub technika innej specjalności lub posiada nietechniczne wykształcenie wyższe lub średnie,
  3. jest studentem wyższej uczelni lub pełnoletnim uczniem szkoły średniej, kształcącym się w specjalnościach określonych w § 1.
 3. Członkiem zwyczajnym może być cudzoziemiec niezależnie od miejsca jego zamieszkania, spełniający warunki określone w ust.2.

§13

Członek zwyczajny SITWM ma prawo do:

 1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz SITWM.
 2. Brania udziału w zebraniach, odczytach, kursach, naradach, konferencjach naukowo-technicznych, zjazdach, wycieczkach krajowych i zagranicznych oraz innych formach działalności
 3. Korzystania z pomocy SITWM w pracy naukowo-technicznej oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 4. Uzyskiwania opinii SITWM o własnych pracach naukowo-technicznych, wynalazczych, racjonalizatorskich, pomocy w ochronie praw autorskich oraz opinii w sprawach związanych z zatrudnieniem.
 5. Korzystania z lokali i urządzeń SITWM.
 6. Korzystania z pomocy SITWM w uzyskiwaniu uprawnień zawodowych.
 7. Noszenia odznaki Stowarzyszenia.

§14

Do obowiązków członka zwyczajnego SITWM należy:

 1. Przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz SITWM.
 2. Udział w pracach Stowarzyszenia, w realizacji jego celów i przyczynianie się do rozwoju i podnoszenia autorytetu Stowarzyszenia.
 3. Regularne opłacanie składek członkowskich.

§15

 1. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje w razie:
  1. Wystąpienia ze Stowarzyszenia złożonego na piśmie.
  2. Skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Oddziału na skutek nie wywiązania się z obowiązków określonych w niniejszym Statucie, w tym przypadku zawinionego nieopłacania składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, po uprzednim pisemnym upomnieniu. Zarząd Oddziału, w uzasadnionych przypadkach losowych, na wniosek członka SITWM, może podjąć uchwałę o czasowym zawieszeniu obowiązku opłacania składek członkowskich.
  3. Wykluczenia uchwałą Prezydium ZG na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego lub pozbawienia praw publicznych wyrokiem Sądu.
 2. Od uchwały Zarządu Oddziału oraz uchwały Prezydium Zarządu Głównego przysługuje odwołanie do Zarządu Głównego w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia na piśmie o utracie członkostwa.

§16

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana działalnością SITWM, która zadeklaruje wsparcie finansowe lub rzeczowe i zostanie przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji przez Prezydium Zarządu Głównego.
 2. Członek wspierający korzysta ze wszystkich praw członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego. Ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanego wsparcia finansowego lub rzeczowego.
 3. Członek wspierający ma prawo do używania obok swojego nazwiska lub nazwy firmy dopisku „Członek Wspierający Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych".
 4. Członkostwo wspierające ustaje na podstawie Uchwały Prezydium Zarządu Głównego na skutek dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi Głównemu na piśmie, utraty osobowości prawnej, zaprzestania działalności osoby prawnej, śmierci członka wspierającego będącego osobą fizyczną.

§17

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla SITWM oraz rozwoju nauki i techniki.
 2. Godność członka honorowego nadaje i pozbawia Zebranie Delegatów na wniosek Zarządu Głównego.
 3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto nie ma obowiązku opłacania składek członkowskich.

§18

W przypadkach szczególnych, dotyczących praw i obowiązków członków, Zarząd Główny może zająć swoje stanowisko, które jednak nie może być sprzeczne z niniejszym Statutem i obowiązującym prawem.

 


ROZDZIAŁ IV
Władze SITWM


 

 §19

 1. Władzami SITWM są:
  1. Zebranie Delegatów,
  2. Zarząd Główny,
  3. Główna Komisja Rewizyjna,
  4. Główny Sąd Koleżeński.
 2. Kadencja wszystkich władz SITWM trwa cztery lata.
 3. Zastępcy członków, we wszystkich władzach SITWM, uczestniczą w pracach tych władz z głosem doradczym.
 4. Wyboru władz dokonuje Zebranie Delegatów w głosowaniu jawnym lub tajnym stosownie do uchwały podjętej na tym Zebraniu. Wybór władz w sytuacjach nadzwyczajnych /np. pandemie, klęski żywiołowe/ może się odbywać przy pomocy komunikacji elektronicznej lub mieszanej /on-line/ z zachowaniem tajności głosowania.
 5. Członkowie władz SITWM, którzy nie uzyskali absolutorium, nie mogą kandydować do władz Stowarzyszenia w następnej kadencji.

§20

 1. Najwyższą władzą SITWM jest Zebranie Delegatów zwoływane przez Zarząd Główny.
 2. Zebranie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Nadzwyczajne Zebranie Delegatów może być zwoływane:
  1. z inicjatywy Zarządu Głównego,
  2. na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
  3. na wniosek zarządów oddziałów reprezentujących łącznie co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 4. Zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów dokonuje Zarząd Główny w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty wpłynięcia wniosku. Nadzwyczajne Zebranie Delegatów obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 5. W sytuacjach nadzwyczajnych /np. pandemie, klęski żywiołowe/ Zebranie Delegatów zwyczajne lub nadzwyczajne może odbywać się przy pomocy środków komunikacji elektronicznej lub mieszanej.

§21

Do kompetencji Zebrania Delegatów należy:

1)Uchwalanie Statutu i jego zmian.

2)Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.

3)Podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium członkom Zarządu Głównego i Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.

4)Zatwierdzanie regulaminów dotyczących wyboru władz Stowarzyszenia i innych spraw mających charakter porządkowy Zebrania.

5)Wybór władz Stowarzyszenia: prezesa, dwóch wiceprezesów, w tym pierwszego wiceprezesa, członków i zastępców członków Zarządu Głównego, przewodniczącego i członków Głównej Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczącego i członków Głównego Sądu Koleżeńskiego.

6)Podejmowanie decyzji w sprawie utworzenia lub likwidacji branżowych Sekcji Głównych.

7)Podejmowanie uchwał w sprawie kierunków i sposobu działania SITWM na okres kadencji.

8)Podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzenia regulaminów Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego.

9)Uchwalanie wysokości składek członkowskich, ich podziału a także zasad gospodarowania majątkiem SITWM.

10)Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego na wniosek Zarządu Głównego.

11)Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania SITWM i przeznaczenia jego majątku.

§22

 1. W Zebraniu Delegatów biorą udział z głosem stanowiącym Delegaci wybrani na walnych zebraniach członków oddziałów SITWM w liczbie 1 delegat na każde rozpoczęte 50 członków oddziału, wg stanu na koniec roku kalendarzowego poprzedzającego rok w którym odbywa się Zebranie Delegatów. Weryfikacji liczby członków oddziałów dokonuje Prezydium Zarządu Głównego na podstawie wysokości przekazanych na rzecz Zarządu Głównego składek, z uwzględnieniem liczby członków zwolnionych z opłacania składek.

Kadencja wybranych delegatów trwa cztery lata.

 1. W Nadzwyczajnym Zebraniu Delegatów z głosem stanowiącym biorą udział delegaci wybrani na ostatnie zwyczajne Zebranie Delegatów.
 2. Członkowie ustępujących władz, jeśli nie są delegatami, przedstawiciele członków wspierających i zaproszeni goście biorą udział w Zebraniu Delegatów z głosem doradczym.

§23

 1. Zebranie Delegatów jest władne do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych delegatów Stowarzyszenia. Dopuszcza się podejmowanie uchwał w drugim terminie bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwały Zebrania Delegatów podejmowane są zwykłą większością głosów.

§24

 1. W skład Zarządu Głównego wchodzą:
  1. prezes,
  2. wiceprezes
  3. 5 członków oraz 1 zastępca,
  4. przewodniczący funkcjonujących branżowych Sekcji Głównych (wybrani na Zebraniach Delegatów Sekcji Głównych).
 2. Na pierwszym zebraniu Zarząd Główny powołuje spośród swego grona sekretarza generalnego oraz jednego członka Prezydium.
 3. Zebrania Zarządu Głównego mogą się odbywać przy pomocy komunikacji elektronicznej lub mieszanej.

§25

 1. Zarząd Główny SITWM jest organem wykonawczym, kierującym działalnością Stowarzyszenia pomiędzy kolejnymi Zebraniami Delegatów.
 2. Szczegółowy tryb działania Zarządu Głównego określa regulamin uchwalony przez Zebranie Delegatów.
 3. Do kompetencji Prezesa należy:
  1. kształtowanie zasad działania Stowarzyszenia.
  2. organizowanie bieżącej pracy Zarządu Głównego.
  3. organizowanie bieżącej pracy Prezydium Zarządu Głównego.
 4. Prezes odpowiada za działalność Zarządu Głównego i jego Prezydium.
 5. Prezes reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz z wyjątkiem spraw, o których mowa w § 30 niniejszego Statutu.
 6. Prezes jest kierownikiem zakładu pracy w stosunku do zatrudnionych w Zarządzie Głównym, w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

§26

 1. Do obowiązków i uprawnień Zarządu Głównego należy:
  1. Wykonywanie zadań wynikających ze Statutu oraz uchwał i regulaminów uchwalonych przez Zebranie Delegatów.
  2. Koordynowanie działalności oddziałów, sekcji branżowych, komisji głównych i specjalnych, komitetów oraz innych jednostek organizacyjnych, utworzonych w ramach Stowarzyszenia.
  3. Uchylanie uchwał Walnego Zebrania Członków Oddziału oraz Zarządów Oddziałów, jeśli są sprzeczne ze Statutem, uchwałami Zarządu Głównego lub obowiązującym prawem. Od decyzji Zarządu Głównego w powyższej kwestii nie przysługuje odwołanie, przy czym nie dotyczy to spraw objętych § 15.
  4. Zarządzanie majątkiem i finansami SITWM.
  5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie wniosków w sprawie utworzenia, rozwiązania lub łączenia oddziałów, sekcji branżowych, komisji głównych i specjalnych oraz  komitetów.
  6. Tworzenie i likwidowanieZespołu Rzeczoznawców SITWM.
  7. Ustalanie wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne na tytuł rzeczoznawcy.
  8. Powoływanie biura Zarządu Głównego.
  9. Zwoływanie przynajmniej raz w roku zebrania plenarnego Zarządu Głównego rozszerzonego o udział Przewodniczących Zarządów Oddziałów lub upoważnionych przez nich przedstawicieli oddziałów.
  10. Zwoływanie Zebrania Delegatów Stowarzyszenia w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym oraz przedkładanie na nim wymaganych sprawozdań, a także projektów regulaminów wymagających akceptacji Zebrania Delegatów.
  11. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia.
  12. Podejmowanie uchwał dotyczących planów pracy, preliminarzy budżetowych oraz zatwierdzanie bilansów SITWM.
  13. Prowadzenie całokształtu stowarzyszeniowej działalności wydawniczej.
 2. Uchwały Zarządu Głównego podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy statutowej liczby jego członków.
 3. Zarząd Główny w okresie kadencji ma prawo odwoływać ze swego składu członków z powodu ich pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji lub długotrwałej niemożności pełnienia powierzonej funkcji, powołując w ich miejsce zastępców. W przypadku zmniejszenia liczby członków Zarządu Głównego poniżej 6 osób przeprowadza się wybory uzupełniające w trakcie Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów.
 4. Członkowie Zarządu Głównego mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§27

 1. W razie stwierdzenia przez Zarząd Główny trwałej niemożności pełnienia funkcji lub rezygnacji z tej funkcji przez Prezesa Stowarzyszenia, funkcję tę przejmuje wiceprezes.
 2. W razie niemożności przejęcia funkcji Prezesa Stowarzyszenia przez wiceprezesa Zarząd Główny zwołuje w ciągu 60 dni Nadzwyczajne Zebranie Delegatów, w celu wyboru Prezesa Stowarzyszenia.

§28

Prezydium Zarządu Głównego składa się z: prezesa, wiceprezesa, sekretarza generalnego oraz 1 członka Prezydium.

§29

 1. Do kompetencji Prezydium Zarządu Głównego należy kierowanie działalnością SITWM w ramach uchwał Zarządu Głównego.
 2. Do obowiązków Prezydium Zarządu Głównego należy:

1)Wykonywanie uchwał Zarządu Głównego.

2)Przygotowywanie projektów: uchwał, planów działania i preliminarzy budżetowych dla Zarządu Głównego.

3)Nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych SITWM.

4)Nadzór nad gospodarowaniem funduszami i zarządzaniem majątkiem SITWM oraz zaciąganiem zobowiązań w jego imieniu w granicach ustalonych przez Zarząd Główny.

5)Podejmowanie uchwał w sprawach zadań Prezydium ustalonych w regulaminie Zarządu Głównego oraz w zakresie upoważnień udzielonych przez Zarząd Główny.

6)Składanie sprawozdań Zarządowi Głównemu z działalności Prezydium i z realizacji uchwał.

7)Przyznawanie z własnej inicjatywy, a także na wniosek Zarządów Oddziałów nagród, odznaczeń honorowych SITWM i dyplomów uznania oraz występowanie z wnioskami o odznaczenia i nagrody państwowe i NOT.


3. Uchwały Prezydium Zarządu Głównego podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy statutowej liczby jego członków. Dopuszcza się obradowanie i głosowanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i jest ono równoważne z głosowaniem jawnym.

§30

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są wyłącznie prezes i sekretarz generalny działający łącznie, bądź z upoważnienia Prezydium Zarządu Głównego dwóch członków Prezydium działających łącznie.
 2. W umowach między stowarzyszeniem a członkiem Zarządu Głównego, oraz w sporach z nim, Stowarzyszenie reprezentuje przedstawiciel Głównej Komisji Rewizyjnej wybrany przez nią spośród jej członków i wskazany w stosownej uchwale.

§31

W ramach Stowarzyszenia mogą działać sekcje branżowe realizujące zadania branżowe lub inne grupy specjalistyczne działające na podstawie regulaminów wewnętrznych.

§32

 1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym SITWM.
 2. W skład Głównej Komisji Rewizyjnej wchodzi 3-5 członków, w tym przewodniczący, wybranych na Zebraniu Delegatów.
 3. Komisja Rewizyjna ze swego składu wybiera zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
 4. Główna Komisja Rewizyjna w okresie kadencji ma prawo odwoływać ze swego składu członków z powodu ich pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji lub długotrwałej niemożności pełnienia powierzonej funkcji. W przypadku zmniejszenia liczby członków Głównej Komisji Rewizyjnej poniżej 3 osób przeprowadza się wybory uzupełniające w trakcie Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów.

§ 33

Do zadań Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1)Prowadzenie co najmniej 2 razy do roku kontroli całokształtu działalności SITWM ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej.

2)Zgłaszanie na zebraniach Zarządu Głównego lub jego Prezydium uwag i wniosków w sprawie działalności SITWM.

3)Występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów w przypadkach przewidzianych w Statucie.

4)Składanie na Zebraniach Delegatów sprawozdań ze swojej działalności oraz wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu.

5)Uchwalanie regulaminu Komisji Rewizyjnej Oddziału.

6)Występowanie z wnioskiem o zwołanie zebrania Zarządu Głównego lub jego Prezydium w terminie 14 dni, licząc od daty zgłoszenia tego wniosku.

7)Branie udziału w pracach komisji rewizyjnych oddziałowych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Głównego, Zarządu Oddziału, względnie Komisji Rewizyjnej Oddziału.

§ 34

Główna Komisja Rewizyjna może powołać do swoich prac rzeczoznawców.

§ 35

Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w zebraniach wszystkich władz i komórek organizacyjnych SITWM.

§ 36

Szczegółowy tryb działalności Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Zebranie Delegatów.

§ 37

 1. Stowarzyszenie na Zebraniu Delegatów powołuje Główny Sąd Koleżeński.
 2. W skład Głównego Sądu Koleżeńskiego wchodzi 3-5 członków.
 3. Główny Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
 4. Główny Sąd Koleżeński w okresie kadencji ma prawo odwoływać ze swego składu członków z powodu ich pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji lub długotrwałej niemożności pełnienia powierzonej funkcji. W przypadku zmniejszenia liczby członków Głównego Sądu Koleżeńskiego poniżej 3 osób przeprowadza się wybory uzupełniające w trakcie Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów.

§ 38

 1. Główny Sąd Koleżeński rozpatruje odwołania członków od orzeczeń sądów koleżeńskich oddziałów, jak też inicjuje i współpracuje z Zarządem Głównym w działaniach mających na celu utrwalenie i wdrażanie etyki zawodowej i zasad współżycia społecznego członków SITWM.
 2. W razie niepowołania Sądu Koleżeńskiego Oddziału, spory wynikłe w obrębie SITWM między członkami tego Oddziału rozpatruje jako organ I instancji i orzeka członek Głównego Sądu Koleżeńskiego, wyznaczony przez przewodniczącego. W razie wniesienia odwołania od jego orzeczenia nie może on ponownie orzekać w tej sprawie i zostaje wyłączony z dalszego postępowania.
 3. Główny Sąd Koleżeński uchwala regulamin sądów oddziałowych.

§ 39

Główny Sąd Koleżeński składa na Zebraniu Delegatów sprawozdanie ze swej działalności.

§ 40

Szczegółowy tryb postępowania Głównego Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Zebranie Delegatów.

§ 41

Uchwały władz SITWM zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania z wyjątkiem uchwał wymagających kwalifikowanej większości głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania. Dopuszcza się podejmowanie uchwał w drugim terminie, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosu.

 


ROZDZIAŁ V
Zespół Rzeczoznawców.


 

§ 42

 1. Zespół Rzeczoznawców SITWM jest jednostką organizacyjną Stowarzyszenia prowadzącą działalność gospodarczą na rzecz Stowarzyszenia.
 2. Działalność, o której mowa w ustępie pierwszym prowadzona jest na zasadach pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego.
 3. Nadzór nad działalnością Zespołu Rzeczoznawców sprawuje Prezydium Zarządu Głównego SITWM.
 4. Zespół realizuje swoje zadania poprzez Terenowe Grupy Rzeczoznawców, będące jego komórkami organizacyjnymi, na terenie działalności Oddziałów SITWM.


ROZDZIAŁ VI
Terenowe jednostki organizacyjne SITWM.


 

§ 43

 1. Terenowymi jednostkami organizacyjnymi SITWM są Oddziały, powoływane na podstawie uchwały Zarządu Głównego, który określa teren ich działalności i siedzibę władz. Liczba członków zwyczajnych niezbędna do powołania Oddziału powinna wynosić 10.
 2. Zarząd Oddziału może powoływać i rozwiązywać koła zakładowe i terenowe oraz kluby zainteresowań dla realizacji zadań Stowarzyszenia.
 3. Rozwiązanie Oddziału następuje na mocy uchwały Zarządu Głównego na wniosek Zarządu Oddziału, bądź kiedy liczba członków Oddziału będzie mniejsza niż 10 członków. Majątek rozwiązanego Oddziału pozostaje własnością stowarzyszenia i jest przeznaczany na działalność statutową.
 4. Oddziały SITWM nie posiadają osobowości prawnej i podlegają rejestracji przez właściwy organ administracji samorządowej.

§ 44

 1. Władzami Oddziału są:

1) Walne Zebranie Członków Oddziału,

2) Zarząd Oddziału,

3) Komisja Rewizyjna Oddziału.


2.Walne Zebranie Członków Oddz
iału może ponadto powołać Sąd Koleżeński Oddziału.

3. Kadencja władz Oddziału trwa cztery lata.
4. Wyboru władz dokonuje Walne Zebranie CzłonkówOddziału w głosowaniu jawnym lub niejawnym, stosownie do własnej uchwały.

5. Uchwały władz Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego danego organu. Dopuszcza się podejmowanie uchwał w drugim terminie, bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
6. Wybory władz oddziału w sytuacjach nadzwyczajnych / np. pandemie, klęski żywiołowe/ mogą obywać się przy pomocy komunikacji elektronicznej lub mieszanej przy zachowaniu tajności lub jawności wyborów.

§ 45

 1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane przez Zarząd Oddziału przed Zebraniem Delegatów SITWM.
 2. Walne Zebranie CzłonkówOddziału może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie CzłonkówOddziału zwołuje Zarząd Oddziału;
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,
  3. na wniosek Zarządu Głównego,
  4. na wniosek 1/3 ogólnej liczby członków Oddziału.
 4. Zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Członów dokonuje Zarząd Oddziału w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty złożenia wniosku. Zebranie nadzwyczajne obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 5. Walne lub Nadzwyczajne Zebrania Członków Oddziału w sytuacjach nadzwyczajnych /np. pandemie, klęski żywiołowe/ mogą odbywać się przy pomocy komunikacji elektronicznej lub mieszanej z zachowaniem jawności lub tajności wyborów.

§ 46

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

 1. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności władz Oddziału oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału.
 2. Uchwalanie kierunków działalności Oddziału.
 3. Wybór władz Oddziału, w tym przewodniczącego Zarządu oraz zastępców i członków.
 4. Wybór delegatów na Zebranie Delegatów SITWM w liczbie przewidzianej statutem.
 5. Powoływanie i rozwiazywanie branżowych sekcji oddziałowych.
 6. Uchwalenie wniosków Oddziału na Zebranie Delegatów.
 7. Decydowanie o powołaniu Sądu Koleżeńskiego Oddziału.

§ 47

 1. W Zwyczajnym i Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu CzłonkówOddziału z głosem stanowiącym biorą udział wszyscy członkowie Oddziału.
 2. Przedstawiciele członków wspierających i zaproszeni goście biorą udział w Zebraniu z głosem doradczym.

§ 48

 1. Walne Zebranie CzłonkówOddziału jest władne do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy liczby członków Oddziału w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 2. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów.

§ 49

 1. W skład Zarządu Oddziału wchodzą:
  1) przewodniczący,
  2) dwóch zastępców przewodniczącego,
  3) 2-4 członków.
 2. Na pierwszym zebraniu Zarząd Oddziału powołuje spośród swego grona sekretarza i skarbnika.
 3. Zarząd Oddziału w okresie kadencji ma prawo odwoływać ze swego składu członków z powodu ich pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji lub długotrwałej niemożności pełnienia powierzonej funkcji. W przypadku zmniejszenia składu Zarządu Oddziału poniżej 5 osób przeprowadza się wybory uzupełniające w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału.

§ 50

 1. Do obowiązków i uprawnień Zarządu Oddziału należy:

  1) Wykonywanie uprawnień wynikających ze Statutu, regulaminu Zarządu Oddziału, uchwał Zebrania Delegatów, Walnego Zebrania Członków Oddziału lub Zarządu Głównego.

  2) Powoływanie i koordynowanie działalności komisji oddziałowych, kół zakładowych i terenowych oraz klubów zainteresowań.

  3) Przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych.

  4) Zarządzanie majątkiem i funduszami SITWM w ramach otrzymanych pełnomocnictw od Zarządu Głównego.

  5) Zwoływanie Walnego Zebrania CzłonkówOddziału.

  6) Podejmowanie uchwał dotyczących planów pracy oraz preliminarzy budżetowych,

  7) Składanie sprawozdań ze swej działalności Zarządowi Głównemu i Walnemu Zebraniu Członków Oddziału.

 2. Zarząd Główny SITWM nie ponosi odpowiedzialności finansowej i prawnej z tytułu zobowiązań Zarządu Oddziału przekraczających zakres określony w ust. 1.

§ 51

W razie stwierdzonej przez Zarząd Oddziału trwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Przewodniczącego Zarządu Oddziału, lub rezygnacji z funkcji przez Przewodniczącego Zarządu Oddziału, Zarząd Oddziału powołuje nowego Przewodniczącego Zarządu Oddziału spośród swojego składu.

§ 52

Prezydium Zarządu Oddziału składa się z: przewodniczącego, wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika.

§ 53

 1. Do kompetencji Prezydium Zarządu Oddziału należy kierowanie działalnością Oddziału w ramach uchwał Zarządu Oddziału.
 2. Prezydium Zarządu Oddziału reprezentuje Zarząd Oddziału, a w jego imieniu na zewnątrz występuje przewodniczący Oddziału lub wyznaczony przez niego zastępca oraz sekretarz Oddziału.
 3. Uchwały Prezydium Zarządu Oddziału podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności przynajmniej połowy statutowej liczby jego członków. Dopuszcza się obradowanie i głosowanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i jest ono równoważne z głosowaniem jawnym.

§ 54

Szczegółowe zasady działalności Oddziału, Zarządu Oddziału i Prezydium Zarządu Oddziału określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

§ 55

 1. W skład Komisji Rewizyjnej Oddziału wchodzi 3-5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Oddziału.
 2. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału w okresie kadencji ma prawo odwoływać ze swego składu członków z powodu ich pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji lub długotrwałej niemożności pełnienia powierzonej funkcji. W przypadku zmniejszenia liczby członków Komisji Rewizyjnej Oddziału poniżej 3 osób przeprowadza się wybory uzupełniające w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania CzłonkówOddziału.

§ 56

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

 1. Prowadzenie co najmniej 2 razy do roku kontroli działalności merytorycznej, organizacyjnej i finansowej Oddziału.
 2. Zgłaszanie na zebraniach Zarządu Oddziału lub jego Prezydium, uwag i wniosków w sprawie działalności Oddziału.
 3. Występowanie z wnioskiem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania CzłonkówOddziału w przypadkach przewidzianych w Statucie.
 4. Składanie na Walnych Zebraniach Członków Oddziału sprawozdań ze swej działalności oraz wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi Oddziału.
 5. Występowanie z wnioskiem o zwołanie zebrania Zarządu Oddziału lub jego Prezydium w terminie 14 dni, licząc od daty zgłoszenia tego wniosku.

§ 57

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mają prawo brać udział z głosem doradczym w zebraniach władz i komórek organizacyjnych Zarządu Oddziału.

§ 58

Szczegółowy tryb działalności Komisji Rewizyjnej Oddziału określa regulamin uchwalony przez Główną Komisję Rewizyjną.

§ 59

 1. W skład Sądu Koleżeńskiego Oddziału wchodzi 3-5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Oddziału.
 2. Sąd Koleżeński Oddziału wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
 3. Sąd Koleżeński Oddziału w okresie kadencji ma prawo odwoływać ze swego składu członków z powodu ich pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji lub długotrwałej niemożności pełnienia powierzonej funkcji. W przypadku zmniejszenia liczby członków Sądu Koleżeńskiego Oddziału poniżej 3 osób przeprowadza się wybory uzupełniające w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania CzłonkówOddziału.

  

§ 60

 1. Sąd Koleżeński Oddziału rozstrzyga spory wynikłe w obrębie SITWM między członkami Oddziału na wniosek przynajmniej jednego z nich oraz rozpatruje na wniosek członka Oddziału stawiane mu zarzuty natury etycznej.
 2. Sąd Koleżeński Oddziału inicjuje i współpracuje z Zarządem Oddziału w działaniach mających na celu utrwalanie zasad etyki zawodowej i współżycia społecznego SITWM.

§ 61

Sąd Koleżeński Oddziału składa na Walnym Zebrania CzłonkówOddziału sprawozdanie ze swej działalności.

§ 62

Szczegółowy tryb postępowania Sądu Koleżeńskiego Oddziału określa regulamin uchwalony przez Główny Sąd Koleżeński.

 


ROZDZIAŁ VII
Majątek SITWM


 

§ 63

 1. Na majątek SITWM składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze składają się:

1) wpływy ze składek członkowskich,

2) wpływy z działalności statutowej,

3) dochody z działalności gospodarczej,

4) dotacje, darowizny, zapisy,

5) dochody z nieruchomości i ruchomości,

6) dochody z udziału w spółkach,

7) dochody ze spadków i subwencji.

 


ROZDZIAŁ VIII
Zmiana statutu i rozwiązanie SITWM


 

§ 64

 1. Do zmian statutu oraz rozwiązania SITWM wymagana jest uchwała Zebrania Delegatów podjęta większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. Dopuszcza się podejmowanie uchwał w drugim terminie bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
 2. W przypadku rozwiązania się SITWM Walne Zebranie Członków lub Zebranie Delegatów zadecyduje o przeznaczeniu majątku i powoła Komisję Likwidacyjną.