Witamy na stronie SITWM

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, w skrócie „SITWM”, jest organizacją naukowo-techniczną i zawodową zrzeszającą na zasadzie dobrowolności inżynierów i techników zainteresowanych gospodarowaniem wodą, problematyką budownictwa wodnego i inżynierii morskiej, melioracji, łąkarstwa, inżynierii sanitarnej wsi, ochrony środowiska oraz specjalistów innych dziedzin związanych z gospodarką wodną i kształtowaniem środowiska. 

Celem SITWM jest działanie na rzecz rozwoju techniki, nauki i gospodarki w dziedzinach będących przedmiotem zainteresowania stowarzyszenia; współpraca, integrowanie i wzajemne wspomaganie się członków stowarzyszenia w realizacji ich zadań zawodowych, zainteresowań i potrzeb; ochrona godności, uprawnień i osiągnięć twórczych członków oraz współpraca z całym środowiskiem inżynierów i techników wodnych i melioracyjnych. 

Do obowiązków i uprawnień Zarządu Głównego należy wykonywanie zadań wynikających ze Statutu oraz uchwał i regulaminów uchwalonych przez Walny Zjazd; koordynowanie działalności oddziałów terenowych, sekcji branżowych, komisji głównych i specjalnych, komitetów i innych ogniw wchodzących w strukturę organizacyjną Stowarzyszenia; zarządzanie majątkiem i finansami SITWM; rozpatrywanie i zatwierdzanie wniosków w sprawie powołania, likwidacji lub łączenia oddziałów terenowych, tworzenie Zespołu Rzeczoznawców SITWM; powoływanie biura Zarządu Głównego; zwoływanie przynajmniej 1 raz w roku zebrania plenarnego Zarządu Głównego rozszerzonego o udział przewodniczących Zarządów oddziałów lub upoważnionych przez nich przedstawicieli oddziałów; zwoływanie Walnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym oraz przedkładanie Zjazdowi wymaganych sprawozdań, a także projektów regulaminów wymagających akceptacji Zjazdu; uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia; podejmowanie uchwał dotyczących planów pracy, preliminarzy budżetowych oraz zatwierdzanie bilansów SITWM; prowadzenie całokształtu stowarzyszeniowej działalności wydawniczej. 

*powyższe informacje stanowią wyciąg ze Statutu SITWM.