Zarząd Główny:
00-001 Warszawa, ul. Czackiego 3/5
tel. 22 827 38 50 Sekretariat
tel. 22 827 38 78 Dział finansowo - księgowy

W dniu 24 czerwca 2022 roku we Frankfurcie nad Odra, odbyło się sympozjum organizowane przez Stowarzyszenie Inżynierów Gospodarki Wodnej, Gospodarki Odpadami i Inżynierii Kultury (BWK) Stowarzyszenie Federalne e.V. (Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Kulturbau (BWK) Bundesverband e.V.) oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych.

Podczas konferencji zostało podpisane porozumienie pomiędzy Stowarzyszeniami o współpracy w zakresie wymiany doświadczeń i wiedzy. 

 

W sympozjum udział wzieli Przedstawiciele PGW Wody Polskie z Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i Szczecinie. 

 

 Porozumienie - PDF

 

Poniżej relacja z wydarzenia:

2022 Odertag 13   2022 Odertag 19   2022 Odertag 26

2022 Odertag 28   2022 Odertag 33   2022 Odertag 37 Kopiowanie

 W dniu 26 października 2021 r. w Domu Technika Naczelnej Organizacji Technicznej odbyło się I Zebranie Delegatów SITWM.

Spotkanie otworzył dotychczasowy prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych (SITWM) Leszek Bagiński. I Zebranie Delegatów rozpoczęło się od powitania gości, w tym Krzysztofa Wosia – wiceprezesa PGW Wody Polskie, Ewy Mańkiewicz-Cudny – prezes zarządu głównego NOT, prof. Zbigniewa Kledyńskiego – prezesa Rady Krajowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Leszka Magiery – wiceprezesa ETP Katowice, prof. Jana Żelazo – Przewodniczącego Komitetu Zrównoważonego Gospodarowania Wodami,  Mateusza Balcerowicza – redaktora naczelnego czasopisma Gospodarka Wodna oraz wszystkich obecnych delegatów oraz członków Zarządu Głównego SITWM.

 

IMG 20211213 WA0000

 

Na wstępie podsumowano mijającą kadencję Zarządu Głównego, w tym podkreślono szczególnie trudny czas – z uwagi na przeprowadzoną (w wyniku wejścia w życie ustawy prawo wodne) reformę gospodarki wodnej i związanych z tym zmian kadrowych i strukturalnych. 

W dalszej części spotkania, SITWM przyznało spółce ETP S.A. z Katowic, w tym prezesowi Kazimierzowi Wronkowskiemu oraz wiceprezesowi Leszkowi Magierze, złote odznaki honorowe SITWM. Ponadto, przyznano tytułu członka honorowego SITWM następującym osobom: Irena Dobrzyńska, Helena Jastrzębska, Stanisław Olecki, Janusz Pańczak i Tadeusz Sieradz.

Spośród zaproszonych gości, przemówienie wygłosili Krzysztof Woś, Ewa Mańkiewicz-Cudna, Prof. Zbigniew Kledyński oraz Prof. Jan Żelazo.

Ustępujący Zarząd Główny przedstawił sprawozdanie z działalności SITWM w kadencji 2017 – 2021, które omówił jego Prezes kol. Leszek Bagiński. Następnie na wniosek komisji rewizyjnej i po dyskusji przyjęto absolutorium dla zarządu głównego. Wprowadzono także zmiany w statucie SITWM, w tym dotyczące stosowania środków komunikacji elektronicznej w trakcie zebrań oraz wyborów. 

 

Następnie wybrany został nowe władze SITWM na kadencję 2021-2025 w składzie:

 

Prezes SITWM: kol. Krzysztof Wrzosek

Wiceprezes SITWM: kol. Cezary Sienicki

 

Sekretarz Generalny SITWM: kol. Adam Parzuchowski

 

Członkowie Zarządu Głównego:   

kol. Sylwia Demczyńska

kol. Krzysztof Ostrowski

kol. Adam Rak

kol. Mariusz Szynkaruk

 

Zastępca członka ZG:                     

kol. Bartosz Bednarz

 

Przewodniczący Głównej Komisji rewizyjnej: 

kol. Leszek Boguta

 

Członkowie Głównej Komisji rewizyjnej:        

kol. Marek Pokorski

kol. Elżbieta Stanke

 

Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego: 

kol. Marcin Pawłowski

 

Członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego:         

kol. Wacław Tyborowski

kol. Aleksander Stocki

 

Podczas posiedzenia delegaci wskazali także przyszłe kierunki działań SITWM, w tym m.in.:

 • aktualizację strony internetowej SITWM oraz loga SITWM w formie wektorowej,
 • założenie internetowego biuletynu SITWM,
 • wsparcie kierunku studiów inżynieria i gospodarka wodna,
 • wsparcie starań młodych uczniów i studentów o staże i praktyki zawodowe,
 • zadbanie o prestiż zawodu hydrotechnika,
 • zachęcenie izb inżynierskich do współpracy z SITWM,
 • przegląd oraz aktualizacja dokumentacji stowarzyszenia, a także składek członkowskich.

 

Szczegółowa relacja ze spotkania opublikowana zostanie w czasopiśmie Gospodarka Wodna 12/2021

 

 

W dniach 25-26 maja 2017 r. w Pałacu Domaniowskim nad zbiornikiem wodnym Domaniów na Radomce odbył się XXXIII Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych. Spośród zaproszonych gości w Zjeździe uczestniczyli m.in. wiceprezes Zarządu Głównego FSNT-NOT Kamil Wójcik oraz byli Prezesi SITWM Leonard Szczygielski i Janusz Kubiakowski. Otwarcia Zjazdu dokonał Prezes Zarządu Głównego kol. Leszek Bagiński. Obrady Zjazdu prowadziła wybrana na Przewodniczącą Prezydium XXXIII WZD kol. Elżbieta Stanke.

 

ATT00072

 

W XXXIII WZD uczestniczyło 21 delegatów wybranych na Walnych Zgromadzeniach Oddziałów. Sprawozdanie z działalności SITWM w kadencji 2013 – 2017 w imieniu ustępującego Zarządu Głównego przedstawił jego Prezes kol. Leszek Bagiński. W wyniku przeprowadzonych wyborów wybrano władze SITWM na kadencję 2017 – 2021 w następującym składzie:

 

Prezes SITWM – kol. Leszek Bagiński

Pierwszy wiceprezes ZG - kol. Cezary Siniecki

Wiceprezes ZG - kol. Elżbieta Stanke

 

Sekretarz Generalny – kol. Marek Kaczmarczyk

Zastępca Sekretarza Generalnego – kol. Paweł Taborski

 

Członkowie ZG:  kol. Andrzej Badowski

kol. Wojciech Bosak

kol. Stanisław Jakimiuk

kol. Halina Jankowska Hufejt

kol. Robert Kęsy

kol. Sylwester Norek

 

Zastępcy członka ZG: kol. Robert Łazik

  kol. Stanisław Staniszewski

 

Główna Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący - kol. Marek Pokorski

Członkowie GKR - kol. Łukasz Cedro

  kol. Krzysztof Dzik

  kol. Krzysztof Maraszkiewicz

 

Główny Sąd Koleżeński - kol. Leszek Boguta

kol. Piotr Gręda

kol. Adam Niedabylski

kol. Barbara Wróbel

Delegat do Rady Krajowej FSTN – NOT – kol. Leszek Bagiński

 

XXXIII WZD SITWM towarzyszyła konferencja pt. „Zintegrowana gospodarka wodna w zlewni” pod patronatem: Podsekretarza Stanu Ministra Środowiska – Mariusza Gajdy, Prezesa KZGW – Iwony Kozy oraz Przewodniczącej Konwentu Dyrektorów WZMiUW – Joanny Ślusarczyk. Konferencję prowadził prof. dr inż. Tomasz Walczykiewicz. W trakcie konferencji przedstawiono sześć prezentacji poświęconych problemom zarządzania zasobami wodnymi, współpracy jednostek samorządu terytorialnego z administratorami wód, ograniczania skutków powodzi i susz, ochronie wód oraz bezpieczeństwu budowli. Odbyła się również sesja terenowa poświęcona demonstracji specjalistycznego sprzętu i zwiedzaniu zbiornika Domaniów.

I. W dniach 8 – 9 grudnia 2016 r. Prezes Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych wziął udział w organizowanym przez Dyrektora Regionalego Zarzdu Gospodarki Wodnej w Krakowie obchpdach 30 – lecia Zbiornika Wodngo Dobczyce.
Z okazji Jubileuszu 30-lecia zbiornika wodnego Dobczyce Prezes Leszek Bagiński złożył Pani Dyrektor Małgorzacie Owsiany i wszystkim pracownikom Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w swoim imieniu oraz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych serdeczne gratulacje.

foto1

II. W dniu 15 grudnia 2016 r. w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium oraz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych.
Przedmiotem posiedzeń było ustalenie terminu Walnego Zjazdu Delegatów w 2017 r.
Podjęto uchwałe Zarządu Głównego ustalającą, iż XXXIII Walny Zjazd Delegatów odbędzie się w dniach 25 i 26 maja 2017 r.
Podczas posiedzenia przyjęto również uchwałę Zarządu Głównego przyjmujacą projekt Regulaminu prowadzeni obrad XXXIII WZD.

W siedzibie Warszawskiego Domu Technika odbyło się kolejne posiedzenie Rady Krajowej FSNT-NOT. Obradom przewodniczył Przewodniczący Prezydium Krajowej Rady FSNT-NOT Piotr Szymczak. W posiedzeniu uczestniczył Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wicepremier prof. Piotr Gliński, który przedstawił propozycję rozwiązania problemu Muzeum Techniki.

Jednym z punktów porządku dziennego był wybór Prezydium Rady Krajowej FSNT-NOT na 2018 r. Na wniosek Zarządu Głównego FSNT-NOT Przewodniczącym Prezydium Rady Krajowej FSNT-NOT na 2018 r. wybrany został Leszek Bagiński Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych.

Do pobrania: Ważne oświadczenie (.doc)

IMG 20160407 134613W dniu 7 kwietnia 2016 r. odbyło się wspólne posiedzenie Prezydiów SITWM oraz Stowarzyszenia Hydrologów Polskich. Posiedzenie dotyczyło opracowania wspólnego stanowiska w zakresie uprawnień hydrologicznych w Nowym Prawie wodny. Ustalono, że do końca kwietnia br. wyznaczeni przedstawiciele Prezydiów opracują projekt stanowiska, które następnie zostanie przekazane do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

 

 

Komunikat nr 1:

KONFERENCJA „Zintegrowana gospodarka wodna w zlewni” Pałac Domaniowski 25-26 maja 2017 r.

 

Organizator konferencji:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych

 

Patronat:

Mariusz Gajda - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
Iwona Koza – Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
Joanna Ślusarczyk - Przewodnicząca Konwentu Dyrektorów WZUWiM


                  Tematyka konferencji:

 1. "Prawne podstawy zarządzania zasobami wodnymi" – Iwona Koza
 2. "Gospodarowanie wodami – współpraca jednostek samorządu terytorialnego i administratorów wód na przykładzie zlewni" – Joanna Ślusarczyk
 3. "Naturalne metody ograniczania skutków suszy i zagrożeń powodziowych" – Waldemar Mioduszewski
 4. "Priorytetowe środki zaradcze w zakresie ograniczania zanieczyszczeń wód z rolnictwa" – Halina Jankowska-Huflejt
 5. "Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli piętrzących ze szczególnym uwzględnieniem budowli klasy III i IV" – Edmund Sieiński
 6. "15 lat zbiornika wodnego Domaniów"

 

Kontakt

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych
ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa
tel. 22 827 38 50                            e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

IMG 20151210 125151W dniu 10 grudnia 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego SITWM Prezes Leszek Bagiński wręczył odznaczenia członkom Zarządu Głównego,Stanisławowi Jakimiukowi oraz Andrzejowi Badowskiemu. W posiedzeniu Zarządu Głównego wzięła udział również Prezes KZGW Pani Iwona Koza. Zarząd Główny wykonując uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu odbytego w dniu 17 września 2015 r. uchwalił teks jednolity Statutu SITWM.