W dniu 29.08.2022 odbyło się posiedzenie Zarządu SiTWM Oddział w Gdańsku.

Porządek Obrad:

  1. Otwarcie i przedstawienie porządku zebrania przez przewodniczącego Zarządu wraz przywitaniem członków SITWM wyróżnionych odznaczeniami.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania.
  3. Odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia z dnia 23.06.2022 r. przez przewodniczącego zebrania. Przyjęcie wniosków i uwag oraz zatwierdzenie protokołu.
  4. Wręczenie Honorowych Odznaczeń SITWM obecnym wyróżnionym członkom przyznanych przez Zarząd Główny SITWM w Warszawie.
  5. Ustalenie programu wyjazdu technicznego . Podjęcie  uchwały nr 4/22 w sprawie dofinansowania kosztów dofinansowania wyjazdu dla członków SITWM.
  6. Omówienie sprawy lokaty środków finansowych oraz podjęcie uchwały nr 5/22 w sprawie otworzenia nowej lokaty.
  7. Zapoznanie obecnych członków zarządu z pismem Prezesa Zarządu Głównego z dnia 30.06.2022 r. w sprawie współpracy stowarzyszenia z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa . Ustalono, że jest konieczność uczestnictwa przedstawicieli SITWM w podnoszeniu kwalifikacji na uprawnienia budowlane.
  8. Przewodniczący Zarządu przedstawił sytuację w sprawie złożonych wniosków o Odznaczenia Honorowe NOT.
  9. W sprawach bieżących przewodniczący przedstawił propozycje przyjęcia na poczet nowych członków 3 osoby. Członkowie Zarządu w ramach głosowani jednomyślnie przyjęli nowych członków – uchwała nr 6/22.
  10. Przekazano Przewodniczącemu Zarządu pełne dane do skrzynki mailowej oddziału.