Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych jest organizacją naukowo-techniczną i zawodową o ponad 110-letniej historii i tradycji, zrzeszającą na zasadzie dobrowolności inżynierów, techników, studentów i uczniów zainteresowanych budownictwem wodnym, inżynierią wodną i morską, melioracją, łąkarstwem, inżynierią sanitarną wsi, ochroną ekosystemów wodnych i od wody zależnych oraz specjalistów z innych dziedzin związanych z gospodarką wodną i ochroną środowiska.


Za początek Stowarzyszenia uważa się powołanie Koła Melioracyjnego w dniu 20 października 1911 r. uchwałą Zebrania Ogólnego Stowarzyszenia Techników w Warszawie. Początkowo Koło skupiało profesorów i inżynierów hydrotechników byłego zaboru rosyjskiego, którzy bardzo aktywnie działali w Stowarzyszeniu Techników. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. do Koła zostali włączeni również przedstawiciele pozostałych dzielnic kraju. Do znaczącego rozwoju Koła przyczyniły się wzmożone prace melioracyjne w Polsce w latach 1925-1929 oraz połączenie w 1929 roku Koła Melioracyjnego z Kołem Inżynierów Hydrotechników, wychowanków Politechniki Warszawskiej, w jedną organizację pod nazwą Koło Wodno-Melioracyjne przy Stowarzyszeniu Techników w Warszawie. W tym samym roku z inicjatywy hydrotechników zwołano Ogólnopolski Zjazd, podczas którego powołano jedną wspólną organizację zrzeszającą wszystkich fachowców z zakresu gospodarki wodnej, pod nazwą Stowarzyszenie Członków Kongresów Gospodarki Wodnej, zmienioną w 1937 roku na Stowarzyszenie Gospodarki Wodnej w Polsce. Następnie utworzono Stowarzyszenie Inżynierów Wodnych Rzeczypospolitej Polskiej, które weszło w skład powstałej w 1936 roku Naczelnej Organizacji Inżynierów ( NOI ).


Po zakończeniu drugiej wojny światowej w dniu 12 grudnia 1945 r. powołano Naczelną Organizację Techniczną, z inicjatywy której w maju 1946 r. odbył się Ogólnopolski Zjazd De-legatów Inżynierów i Techników Wodno-Melioracyjnych. Wybrano wówczas Komitet Orga-nizacyjny w celu reaktywowania działalności środowiska inżynierów i techników gospodarki wodnej, poprzez powołanie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyj-nych – SITWM. Jesienią tego samego roku (15-16 listopada) został zorganizowany II Zjazd Delegatów SITWM, na którym wybrano pierwszy statutowy Zarząd Główny.