Działalność

Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju techniki, nauki i gospodarki w dziedzinach będących przedmiotem jego zainteresowania. Przyczynia się do zacieśniania współpracy, integrowania i wzajemnego wspomagania się swoich członków w realizacji zadań zawodowych, zainteresowań i potrzeb. Chroni godność, uprawnienia i osiągnięcia twórcze członków oraz reprezentuje ich interesy zbiorowe wobec organów władzy publicznej. Wykorzystuje kwalifikacje zawodowe i autorytet członków do współdziałania w tworzeniu prawa, norm oraz warunków technicznych w sferze swojego zainteresowania. Inicjuje, wspiera, opiniuje oraz współuczestniczy w tworzeniu i realizacji koncepcji, programów i planów rozwoju gospodarki wodnej województw, regionów i kraju.


Stowarzyszenie organizuje szkolenia, konferencje, warsztaty, wyjazdy studyjne, wycieczki techniczne krajowe i zagraniczne na obiekty hydrotechniczne oraz inne formy wymiany doświadczeń i wiedzy w celu wspierania i dokształcania swoich członków. Otacza opieką uczniów, studentów i młodą kadrę inżynieryjno-techniczną. Organizuje różne formy pomocy koleżeńskiej. W ramach wewnętrznego systemu potwierdzania kwalifikacji i umiejętności nadaje tytuł rzeczoznawcy SITWM w określonych specjalnościach. Wydaje referencje, certyfikaty oraz opinie dla zainteresowanych osób, przedsiębiorstw, zakładów, spółek  prowadzących działalność w zakresie projektowania i wykonawstwa prac, należących do profilu stowarzyszenia. Prowadzi działalność publikacyjną w czasopiśmie „Gospodarka Wodna”.


Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków w terenowych jednostkach organizacyjnych – Oddziałach, które mają określony region działalności.

Mała obecnie aktywność SITWM jest spowodowana głównie niewielką liczbą inwestycji w gospodarce wodnej przez ostatnie pięćdziesiąt lat. Natomiast, jak powszechnie wiadomo, potrzeby w tym zakresie są ogromne. Przed kadrą techniczną stoją więc zadania odbudowy, planowania i realizacji wielkich przedsięwzięć w dziedzinie gospodarki wodnej.


Przynależność do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych będzie miała ogromny udział w odbudowie kadr inżynierskich branży hydrotechnicznej i posłuży do integracji środowiska. Dlatego zachęcamy wszystkich pracowników, studentów i uczniów zainteresowanych gospodarką wodną do przystępowania do Stowarzyszenia.
W RAMACH TERENOWYCH GRUP RZECZOZNAWCÓW WYKONUJEMY:

Ekspertyzy, opinie, programy, operaty:


wodnoprawne, ekologiczne, hydrologiczne, powodziowe i odszkodowawcze oraz opracowania z dziedziny hydrogeologii, technicznych badań podłoża gruntowego dla potrzeb budownictwa, gospodarki wodnej, torfiarstwa i łąkarstwa, jak również studia wykonalności dla inwestycji związanych z gospodarką wodną, ochroną środowiska w tym między innymi dla wodociągów, kanalizacji itp.Projekty budowlano-wykonawcze z dziedziny:


- zaopatrzenia wsi i osiedli w wodę, kanalizacji wsi i oczyszczalni ścieków,

- wysypisk komunalnych, rekultywacji terenu, magazynowania wody, gospodarki wodnej,

- budownictwa lądowego wodnego i morskiego, melioracji rolnych i leśnych oraz z innych dziedzin związanych z wodami powierzchniowymi i podziemnymi.Dla projektowanych i wykonywanych inwestycji wykonujemy:


– pomiary geodezyjne

– prowadzi nadzory autorskie i inwestorskie.

Zespół od 1991 r. wpisany jest na listę rzeczoznawców Ministra Ochrony Środowiska w dziedzinie ochrony środowiska osób prawnych, w specjalnościach: ochrona wód, wpływ inwestycji i przedsięwzięć gospodarki wodnej oraz melioracji na środowisko.