Czesław Kwiecień
1946 – 2022

    W dniu 6 grudnia 2022 r. zmarł Czesław Kwiecień, osoba szczególnie zasłużona dla gospodarki wodnej w regionie radomskim.

    Mgr inż. Czesław Kwiecień urodził się 1 września 1946 r. w Sadowie w województwie śląskim. W 1968 r. ukończył studia inżynierskie w Akademii Rolniczej w Krakowie, a w 1977 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera budownictwa wodno – melioracyjnego na tej samej uczelni. Całe swoje zawodowe życie, począwszy od pierwszej pracy jako kierownik budowy w Rejonowym Przedsiębiorstwie Melioracyjnym w Będzinie aż do odejścia na emeryturę w 2017 r., jako dyrektor Oddziału w Radomiu Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, związał z melioracją i gospodarka wodną.

Od lat 70-tych XX wieku jego działalność zawodowa i stowarzyszeniowa związana była z regionem radomskim. W 1975 r. został Zastępcą Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji Rolniczych w Radomiu, którą to funkcję pełnił aż do czasu przekształcenia WZIR w Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Radomiu, tj. do roku 1991. Od 1991 r. do 1999 r. był Dyrektorem WZMiUW w Radomiu, a w następnym okresie aż do 2017 r., kiedy odszedł na emeryturę, Dyrektorem Oddziału w Radomiu WZMiUW w Warszawie.

    Przez cały okres pracy inicjował przedsięwzięcia inwestycyjne w dziedzinie gospodarki wodnej w regionie radomskim oraz aktywnie uczestniczył w ich przygotowaniu i realizacji. Efektem jego pracy było uregulowanie stosunków wodnych na kilkudziesięciu tysiącach hektarów gruntów rolnych, budowa lub przebudowa większości wałów przeciwpowodziowych na terenie byłego województwa radomskiego, uregulowanie wielu odcinków koryt rzecznych, a przede wszystkim budowa wielu zbiorników retencyjnych, spośród których najważniejsze to zbiornik Domaniów, Jagodno, Rdzuchów, Osieczek.

    Poza pracą zawodową, aktywnie od 1973 r., działał w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, w którym pełnił różne funkcje, zarówno na szczeblu Oddziału, Sekcji jak i Zarządu Głównego. W latach 2009 – 2013 był Wiceprezesem Zarządu Głównego SITWM. Za zasługi zawodowe i pracę społeczną otrzymał wiele odznaczeń państwowych, branżowych i stowarzyszeniowych.

    Czesław Kwiecień był człowiekiem o bardzo wielu pasjach i zainteresowaniach, wśród których była  literatura, muzyka, motoryzacja.