Zaproszenie Prezesa do wspierania SITWM, wstępowania do SITWM i prenumeraty pisma "Gospodarka Wodna"

Data publikacji: 2023-01-20 13:21:00


STOWARZYSZENIE

INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW WODNYCH I MELIORACYJNYCH

historia - działalność - organizacja

 

Stowarzyszenie jest organizacją naukowo-techniczną i zawodową o ponad 110-letniej historii i tradycji, zrzeszającą na zasadzie dobrowolności inżynierów, techników, studentów i uczniów zainteresowanych budownictwem wodnym, inżynierią wodną i morską, melioracją, łąkarstwem, inżynierią sanitarną wsi, ochroną ekosystemów wodnych i od wody zależnych oraz specjalistów z innych dziedzin związanych z gospodarką wodną i ochroną środowiska.

Za początek Stowarzyszenia uważa się powołanie Koła Melioracyjnego uchwałą Zebrania Ogólnego Stowarzyszenia Techników w Warszawie w dniu 20.X.1911 r. Koło skupiało grono profesorów i inżynierów hydrotechników zaboru rosyjskiego, którzy bardzo aktywnie działali w Stowarzyszeniu Techników. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. do Koła zostali włączeni również przedstawiciele pozostałych dzielnic kraju. W latach 1925-1929 nastąpił znaczący rozwój Koła na skutek wzmożonych prac melioracyjnych w Polsce oraz połączenia w 1929 r. Koła Melioracyjnego z Kołem Inżynierów Hydrotechników w jedną organizację - Koło Wodno-Mlioracyjne przy Stowarzyszeniu Techników w Warszawie. W tym samym roku zwołano Ogólnopolski Zjazd, podczas którego powołano jeden związek zrzeszający wszystkich fachowców z gospodarki wodnej o nazwie Stowarzyszenie Członków Kongresów Gospodarki Wodnej, zmienionej na Stowarzyszenie Gospodarki Wodnej w Polsce w 1937 r. Następnie utworzono Stowarzyszenie Inżynierów Wodnych Rzeczypospolitej Polskiej, które weszło w skład powstałej w 1936 r. Naczelnej Organizacji Inżynierów ( NOI ). Po drugiej wojnie światowej 12.XII.1945 r. powołano Naczelną Organizację Techniczną, z inicjatywy której w 1946 r. odbył się Ogólnopolski Zjazd Delegatów Inżynierów i Techników Wodno-Melioracyjnych. Reaktywowano wówczas działalność organizacyjną środowiska, poprzez powołanie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych – SITWM. Jesienią tego samego roku zorganizowano II Zjazd Delegatów SITWM, na którym wybrano pierwszy statutowy Zarząd Główny.

Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju techniki, nauki i gospodarki w dziedzinach będących przedmiotem jego zainteresowania. Przyczynia się do zacieśniania współpracy, integrowania i wzajemnego wspomagania się członków w realizacji zadań zawodowych, zainteresowań i potrzeb. Chroni godność, uprawnienia i osiągnięcia twórcze członków oraz reprezentuje ich interesy zbiorowe wobec organów władzy publicznej. Reaguje na nieuzasadnioną, nie popartą żadnymi obiektywnymi argumentami, krytykę i negatywne opinie o oddziaływaniu urządzeń wodnych na środowisko przyrodnicze. Wykorzystuje kwalifikacje zawodowe i autorytet swoich członków do współtworzenia prawa, norm i warunków technicznych w budownictwie wodnym i melioracyjnym. Inicjuje, wspiera, opiniuje i współuczestniczy w tworzeniu oraz realizacji koncepcji, programów i planów rozwoju gospodarki wodnej województw, regionów i kraju.

Stowarzyszenie organizuje szkolenia, konferencje, warsztaty, wyjazdy studyjne, wycieczki techniczne krajowe i zagraniczne na obiekty hydrotechniczne oraz inne formy wymiany doświadczeń i wiedzy, których celem jest wspieranie i dokształcanie członków. Otacza opieką uczniów, studentów i młodą kadrę inżynieryjno-techniczną oraz organizuje różne formy pomocy koleżeńskiej. W ramach wewnętrznego systemu potwierdzania kwalifikacji i umiejętności nadaje tytuł rzeczoznawcy SITWM w określonych specjalnościach. Wydaje referencje, certyfikaty i opinie dla zainteresowanych osób, przedsiębiorstw, zakładów, spółek  prowadzących działalność w zakresie projektowania i wykonawstwa prac, należących do statutowego zainteresowania Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zebranie Delegatów, które wybiera na czteroletnią kadencję: prezesa, wiceprezesa, członków i zastępców członków Zarządu Głównego, przewodniczącego i  członków Głównej Komisji Rewizyjnej oraz przewodniczącego i członków Głównego Sądu Koleżeńskiego. Terenowymi jednostkami organizacyjnymi są Oddziały, powoływane przez Zarząd Główny, który określa teren ich działalności i siedzibę władz. Zarząd Oddziału może powoływać koła zakładowe i terenowe. W Stowarzyszeniu mogą działać sekcje branżowe lub inne grupy specjalistyczne.

W Stowarzyszeniu bardzo ważną rolę pełnią sponsorzy, będący istotnym źródłem wsparcia finansowego i rzeczowego jego działalności statutowej, którzy wypełniając stosowną deklarację uzyskują status członka wspierającego SITWM. Dlatego bardzo dziękujemy dotychczasowym sponsorom i zapraszamy do współpracy i wspierania Stowarzyszenia przez wszystkie firmy realizujące inwestycje hydrotechniczne. Zachęcamy też pracowników tych firm, studentów i uczniów zainteresowanych gospodarką wodną do członkostwa w SITWM. Status sponsora upoważnia do używania przy promowaniu firmy dopisku „Sponsor Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych”. Wsparcie SITWM przez sponsorów potwierdza istotne znaczenie jego działalności dla środowiska inżynieryjno-technicznego branży hydrotechnicznej.

Stowarzyszenie prowadzi działalność publikacyjną poprzez wydawanie branżowego pisma Gospodarka Wodna. Bardzo zachęcamy wszystkich zainteresowanych gospodarką wodną i ochroną środowiska w naszym kraju do prenumeraty miesięcznika Gospodarka Wodna. Członkowie Stowarzyszenia i członkowie wspierający - po potwierdzeniu członkostwa przez Zarząd Główny SITWM - mają dostęp do rocznej prenumeraty w wersji elektronicznej z 50% zniżką. Alternatywnie lub jednocześnie można zamówić prenumeratę papierową do czego gorąco zachęcamy. W czasopiśmie zamieszczane są artykuły poruszające najnowsze trendy inżynieryjne w gospodarce wodnej oraz pokazujące nowe rozwiązania dostępne na rynku. Publikowane są też wyniki badań naukowych, przez co czasopismo na wniosek Komisji Ewaluacji Nauki zostało docenione przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i autorzy zamieszczający w nim swoje prace otrzymują 40 punktów do dorobku naukowego. Wpływa to na jakość prezentowanych treści, które każdorazowo są recenzowane przez uznane w Polsce autorytety. W miesięczniku Gospodarka Wodna zamieszczany jest również wykaz sponsorów, co stanowi formę ich reklamy. Ponadto istnieje możliwość umieszczenia na stronie internetowej SITWM logo firmy wraz z krótką informacją o działalności i linkiem do strony internetowej członka wspierającego. Firmy zainteresowane tą formą reklamy powinny przesłać niezbędne informacje na adres sekretariat@sitwm.pl.

Informacje o prenumeracie miesięcznika Gospodarka Wodna można uzyskać w Zakładzie Kolportażu SIGMA-NOT, tel. 22 840 35 89, e-mail: prenumerata@sigma-not.pl i na stronie: www.sigma-not.pl/prenumerata-czasopism-wydawnictwa-sigma-not.html.

Mała obecnie aktywność SITWM jest spowodowana głównie niewielką liczbą inwestycji w gospodarce wodnej przez ostatnie pięćdziesiąt lat. Natomiast, jak powszechnie wiadomo, potrzeby w tym zakresie są ogromne. Przed kadrą inżynieryjno-techniczną stoją wielkie zadania odbudowy urządzeń wodnych i melioracyjnych, planowania i realizacji wielkich przedsięwzięć w dziedzinie gospodarki wodnej. Przynależność do SITWM będzie miała ogromny udział w odbudowie kadry inżynieryjno-technicznej i integracji środowiska. Jesteśmy przekonani, że członkostwo i aktywna działalność w SITWM przyczyni się do rozwoju każdego kto prowadzi jakąkolwiek działalność w obszarze gospodarki wodnej, niezależnie od etapu rozwoju zawodowego.

Druki deklaracji na członka wspierającego i członka indywidualnego oraz informacje o działalności Stowarzyszenia znajdują się na stronie: http://sitwm.pl/. Kandydaci na członków wspierających składają deklaracje w Zarządzie Głównym SITWM lub Zarządach Oddziałów, a kandydaci na członków indywidualnych składają deklaracje w Kołach Zakładowych lub Zarządach Oddziałów najbliższych miejsca ich zamieszkania lub pracy.

Zaproszenie do wspierania SITWM, wstępowania do SITWM i prenumeraty Gospodarki Wodnej.pdf